algemene voorwaarden tekstenredigeren.nl

1. Toepasbaarheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door tekstenredigeren.nl en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten.
Tekstenredigeren.nl spant zich in om naar beste vermogen alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.

 

2. Overeenkomst 

Alle door tekstenredigeren.nl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen.

 

3. Verplichtingen van tekstenredigeren.nl met betrekking tot vertrouwelijkheid en geheimhouding

Tekstenredigeren.nl is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door de opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.

 

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal tekstenredigeren.nl zijn/haar volledige medewerking verlenen en alle benodigde informatie geven om de opdracht te kunnen uitvoeren.

 

5. Verplichtingen opdrachtgever en tekstenredigeren.nl

De opdrachtgever en tekstenredigeren.nl zullen de wederpartij in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen, dreigen te verhinderen, dan wel onmogelijk maken.

 

6. Intellectueel eigendom

De opdrachtgever blijft eigenaar van alle stukken die (tijdelijk) aan tekstenredigeren.nl zijn overgedragen. De opdrachtgever behoudt het recht en de bevoegdheden die hem toekomen op grond van de auteurswet. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

7. Honorarium en betaling

De hoogte van het honorarium wordt van te voren door partijen vastgelegd of afhankelijk van het aantal uren dat tekstenredigeren.nl werkzaam zal zijn voor de opdrachtgever met een van te voren vastgesteld uurtarief, achteraf berekend, waarbij tekstenredigeren.nl per maand zal factureren op basis van deze nacalculatie.
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke zal de opdrachtgever over het vastgestelde bedrag een rente van 3% verschuldigd zijn. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag worden binnen de betalingstermijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan tekstenredigeren.nl.
Tekstenredigeren.nl behoudt zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

8. Risico en aansprakelijkheid

De opdrachtgever is gehouden tekstenredigeren.nl te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door tekstenredigeren.nl verstrekte diensten of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van tekstenredigeren.nl geleverde diensten.
Tekstenredigeren.nl en opdrachtgever zijn gehouden (preventieve) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade aan wederpartij te voorkomen of te beperken.

 

9. Beëindiging

Tekstenredigeren.nl en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

  • de opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 dagen na aanmaning.
  • de opdrachtgever of tekstenredigeren.nl enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting – anders dan de onder 8 genoemde – binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt.
  • surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of tekstenredigeren.nl wordt aangevraagd of uitgesproken.

 

10. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden van tekstenredigeren.nl gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

Op alle tussen de opdrachtgever en tekstenredigeren.nl gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlandse Recht van toepassing.

 

KvK Midden-Nederland 30277132

Btw-no. NL001538857B20 

UA-41958947-1